geoturizmuscentrum - körutazások, olaszországi szállások, prágai szállások

Utazási szerződés


(a továbbiakban: utazási szerződés), mely létrejött - Magyarország Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:254. §.-ban, illetve az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltakkal összhangban a Geminus Lux Kft. (székhelye: 4025 Debrecen, Arany János u. 8., cégjegyzék száma: 09-09-022980, adószáma: 23902903-2-09, telefonszáma: 0652/781-165, faxszáma: 0652//793-871, e-mail címe: geocentrum@upcmail.hu, geoturizmuscentrum@gmail.com; nyilvántartást vezető hatóság megnevezése: (BFKH) Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály; nyilvántartásba vételi száma: U-001447; vagyoni biztosítékra szerződött biztosító neve: Európai Utazási Biztosító Zrt., 1132 Budapest, Váci út 36-38. központi telefonszám: +36 1 452 3580, Fax: +36 1 452 3312, www.eub.hu, email: ugyfelszolgalat@eub.hu), mint utazásszervező (a továbbiakban: Utazási Iroda ) és Utas(ok) (a továbbiakban: Utazó) között:

A Tájékoztató az utazási csomagra vonatkozó szerződéshez a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint, az adatkezelési tájékoztató, valamint a Jelentkezési lap az utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

1.   Az utazási szerződést - valamennyi kikötésével együtt - írásban kell megkötni.

2. Az utazási szerződés az utazás megrendelésével, a jelentkezés nyilvántartásba vételével és visszaigazolásával, díjelőleg (illetve utazás megkezdése előtti 30 napon belüli jelentkezés esetén a teljes részvételi díj) megfizetésével, valamint az utazási szerződés aláírásával és visszaküldésével és annak az Utazási Iroda által történő kézhezvételével jön létre. (Az Utazó az általa is aláírt okiratot postafordultával köteles az Utazási Iroda részére visszaküldeni.)

A fizetendő részvételi díj előleg az utazás teljes részvételi díjának 40%-a, feltéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget nem ró az Utazási Irodára.

A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díjának megfizetésének határideje az utazás elindulása előtt 30 nappal esedékes, feltéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre nincsen szükség.

Amennyiben az Utazó befizetési kötelezettségének a jelentkezéskor megadott határidőig nem tett eleget, úgy az Utazó szerződésszegést követ el. Ebben az az esetben az Utazási Iroda jogosult az Utazóval szemben a szerződésszegésből adódó jogkövetkezmények érvényesítésére.

Az egynapos utaknál az utazás megkezdése előtt 3 nappal, a többnapos utaknál az utazás megkezdése előtt körülbelül egy héttel (5-7 nap) korábban az Utazási Iroda megküldi az Utazónak az utas tájékoztatót, mely tartalmazza a program nevét, az étkezésre, öltözködésre vonatkozó információkat, az idegenvezető nevét, elérhetőségét, a találkozás helyszínét, időpontját, és az Utazási Iroda telefonszámát. Egzotikus utakat az Utazási Iroda jelenleg nem szervez, csak, mint utazásközvetítő léphet a felek közötti jogviszonyba, de az Utazási Iroda utazásközvetítői minőségében is köteles az utazással kapcsolatosan az Utazónak a hivatkozott kormányrendeletben foglalt tájékoztatási kötelezettségének eleget tenni. Ezen utak esetében a felek elfogadják, hogy a védőoltások hiányából bekövetkező betegségért az Utazási Iroda (mint utazásközvetítő) nem tartozik sem felelőséggel, sem kártalanítással.

Az Utazó azokat az egészségügyi problémáit, amelyek az utazással, az azon való részvételével kapcsolatosak, az utazási szerződés megkötése előtt köteles írásban az Utazási Iroda tudomására hozni.  Ezeket –  elfogadásuk esetén –  az Utazási Iroda legkésőbb az utazási okmányok átadásakor, írásban igazolja vissza.

Az utazásszervezőt nem terheli szerződéskötési kötelezettség. Az utazásszervező az Utazóval/megrendelővel történő szerződéskötést bármikor, indokolás nélkül elutasíthatja.

Az Utazási Iroda által szervezett autóbuszos körutazásokon és repülős városnézéseken kizárólag 6. életévüket betöltöttek vehetnek részt.

3.  Megrendeléskor az útlevélben vagy személyi igazolványban szereplő pontos, teljes nevet kell megadni, az Utazási Iroda ezt nem köteles ellenőrizni. Pontatlan, hiányos névmegadás esetén bekövetkező repülőjegy módosítási költség, ill. a légitársaság által az utaztatás megtagadásának felelőssége az Utazót terheli. Külföldi utazások esetén az utazásra jogosító érvényes úti okmányt – a szükséges vízumokkal együtt – az Utazónak kell beszereznie. Az Utazási Iroda az utast tájékoztatja az utazással érintett országok útiokmány- és vízumelőírásairól, ideértve a vízumkérelmek elbírálási idejének hozzávetőleges megjelöléséről, valamint az egészségügyi előírásokról. Az Utazónak ugyanakkor, az utazásra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokat, előírásokat (vám, deviza jogszabályok, egészségügyi előírások stb.) kötelessége betartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő többletköltségek, valamint az ezzel okozati összefüggésben felmerülő kár az Utazót terheli. Amennyiben az Utazót a jogszabályok, előírások megsértése vagy egyéb hatályos rendelkezések miatt az utazásból kizárják, az Utazási Iroda jogosult az Utazóval szemben a teljes részvételi díjat érvényesíteni.

4.   Az Utazási Iroda minden általa szervezett utazásról részletes utazási ajánlatot tartalmazó tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató) tesz közzé a honlapján (www.geoturizmuscentrum.hu) vagy nyomtatott formában. Az Utazási Szerződés és a Tájékoztató tartalmazza az utazások, az egyes szolgáltatások leírását, mennyiségét és minőségét és egyéb fontos, a R. 14.§ (2) bekezdés által előírt adatokat és információkat.

5.  Az utazás vonatkozásában megadott szálláskategóriák, a szálláshely szerinti ország szabályainak megfelelő komfortfokozatnak felelnek meg. Az Utazási iroda csupán azt szavatolja, hogy a szálláshely az adott országban olyan kategória besorolású, mint amit meghirdetett. Nem vállal felelősséget azért, hogy az adott szálláshely minősége (ugyanabban, vagy másik országban) más, azonos besorolású szálláshely színvonalának megfelel-e. Kivételes esetekben az Utazási Iroda fenntartja jogát a program változtatásaira, pl. szálloda (szálláshely) kategórián belüli változtatására, a helyi viszonyok (közlekedés, időjárási viszonyok, helyi ünnepek) vagy technikai okok (pl. autóbusz esetleges meghibásodása) miatt.

Az Utazási Irodát nem terheli felelősség, ha a közlekedési eszköz pl. az autóbusz műszaki problémája, forgalmi akadályok vagy rossz időjárási viszonyok miatt valamelyik program elmarad, részben módosul, vagy a napok, valamint az azon belüli programok felcserélésre kerülnek, továbbá, ha a programmódosítás 3. személy magatartására, vele kapcsolatos intézkedésre vezethető vissza (pl. betegség esetén történő kórházi intézkedés és emiatti csúszás, programváltozás). Ide tartozik az az eset is, ha biztonsági vagy politikai helyzet miatt útvonalat, határátkelőt kell módosítani, még akkor is, ha ez a programot minimálisan érinti. Ebben az esetben az Utazási Iroda törekszik az Utazók számára a lehető legkedvezőbb, legkisebb módosítást végrehajtani.

Az Utazási Iroda fenntartja a jogot, hogy az autóbuszos utazásoknál az előre lefoglalt és visszaigazolt ülőhelyet módosítsa (pl. a hozzátartozók egymás mellé ültetése érdekében).

6. A részvételi díj, mely 1 főre értendő, tartalmazza az utazás programjának leírásában szereplő szolgáltatások árát: szállás, ellátás, utazási költség, programok, idegenvezetés továbbá az utazási iroda szervezési díját. Nem tartalmazza a fakultatív programok árát, a felárakat, a reptéri-, kikötői illetékeket, vízumot, helyi idegenforgalmi adót, belépők árait - kivéve ahol ez külön feltüntetésre került -, továbbá az útlemondási biztosítást  és az utazó betegség- baleset- és poggyászbiztosítását.

Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj forintban meghatározott összegét, valamint megfizetésének rendjét és módját az utazási szerződés tartalmazza.

Az utazási szolgáltatások csak a részvételi díj és az egyéb díjak, költségek stb. (teljes díj) teljes összegének befizetésével vehetők igénybe. Amennyiben az Utazó a jelzett fizetési határidőket nem tartja be, az Utazási Iroda az utazási szerződést felmondhatja és követelheti költségeinek és kárának megfizetését, ez azonban a részvételi díj összegét nem haladhatja meg.

A repülős utaknál megjelölt reptéri illetékek tájékoztató jellegűek, pontos összegét a teljes részvételi díj befizetésekor közli az Utazási Iroda. Ha az összeg változik, az nem szerződésszegés és ezért az Utazó nem állhat el a szerződéstől. A forintban meghirdetett fakultatív programok befizetése megrendeléskor, vagy a teljes részvételi díj kiegyenlítésekor lehetséges, a helyszínen történő jelentkezést az iroda képviselője (pl. idegenvezető) nem köteles elfogadni.

A külföldi valutában megjelölt helyszínen fizetendő költségeket és az Utazó által megrendelt, szintén külföldi valutában megjelölt fakultatív programok árának és a belépők díját az Utazó köteles megfizetni az Utazási Irodát képviselő idegenvezetőnek/csoportkisérőnek.

Ha az Utazó az utazás során, a részvételi jegyén nem szereplő szolgáltatást kíván igénybe venni, annak árát köteles a helyszínen az iroda képviselőjének az adott ország pénznemében megfizetni. Amennyiben az utazó az utazás során valamely megrendelt és befizetett szolgáltatást saját elhatározásából, érdekkörében felmerült okokból, vagy betegség miatt nem vesz (nem tud) igénybe (venni), úgy az Utazó követeléssel nem élhet az Utazási Iroda felé.

7.  Az Utazási Iroda fenntartja a díjváltoztatás jogát, azonban a díj emelésére kizárólag a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket, vasúti pályahasználati díjakat stb.), belépődíjak, az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő személyek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek módosulása vagy a deviza forintárfolyamának változása miatt kerülhet sor az indulás napját legalább 21 nappal megelőző időpontban.

A díjemelés mértéke a költségek emelkedésének mértékével arányos, az Utazási Iroda a részvételi díjat a költségnövekedés forintban számított összegével emeli meg. A díjemelés indokát és mértékét az Utazási Iroda az Utazóval írásban közli.

Az Utazót a fentiekben írt változások esetén a költségek csökkenése esetén a csökkenés mértékével arányos díjcsökkentés illeti meg.

8.   Ha az Utazási Iroda az utazási szerződés lényeges feltételét (R. 15. § (1) bekezdés), illetve a R. 17. § (3) bekezdés a, pontja szerinti különleges igényeket az indulás előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani, így különösen, ha a díjemelés mértéke a 8%-ot meghaladja, Utazó a R. 19.§ (2) bekezdés b. pontja alapján bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést (az értesítéstől számított 3. napig) vagy ha elfogadja a változtatásokat, a részvételi díj, illetve egyéb feltételek megváltoztatásával a felek módosítják a szerződést. Amennyiben az Utazó felmondja a szerződést, az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az Utazási Irodának lehetősége van. Ha az Utazási Iroda helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes vagy Utazó a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az Utazási Iroda a teljes befizetett díjat azonnal, de legkésőbb 14 napon belül visszafizeti. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb mértékű, a díjkülönbözet Utazót terheli, ha alacsonyabb értékű, az Utazót díjengedmény illeti meg. Amennyiben az Utazó az értesítéstől számított 3 napon belül nem nyilatkozik a felmondásról vagy a változások elfogadásáról, a szerződés a határidő lejártát követő napon megszűnik.

9. Az Utazási Iroda kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazási szerződést és köteles visszafizetni az Utazónak az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat, ha

a)    az utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem éri el a meghirdetett minimális létszámot és a szerződés felmondásáról legkésőbb az alábbiak szerint értesíti az Utazót:
       aa)    húsz nappal az utazás megkezdése előtt a hat napnál hosszabb utak esetén,
       ab)    hét nappal az utazás megkezdése előtt a kettő és hat nap közötti időtartamú utak esetén,
       ac)    negyvennyolc órával az utazás megkezdése előtt a két napnál rövidebb utak esetén, vagy
b)    az Utazási Irodát elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés teljesítésében és indokolatlan késedelem nélkül, az utazás megkezdése előtt értesíti az Utazót a szerződés felmondásáról.

10. Ha a szerződés az utazás során szűnik meg, az Utazási Iroda segítséget nyújt Utazónak a hazautazás megszervezésében. Az intézkedés költségei akkor terhelik az Utazási Irodát, ha a szerződés megszűnése az ő vagy az általa igénybevett közreműködő magatartására vezethető vissza. Egyéb esetben az Utazó a saját költségeit maga viseli.

11. Az Utazó az utazás megkezdése előtt az utazási szerződést írásban tett nyilatkozattal bármikor felmondhatja.
Ha az Utazó a saját érdekkörében felmerült okból mondja fel a szerződést, köteles az Utazási Irodának egyszeri összegben kifejezett, ill. a részvételi díj százalékában kifejezett bánatpénzt fizetni az alábbiak szerint:
-    a szerződés megkötésétől az utazás megkezdését megelőző 40. napig történő elállás esetén a részvételi díj 10%,
-    39-25. nap közötti elállás esetén 40%,
-    24-12. napig 80%, 
-    11 napon belül, illetve az utazáson meg nem jelenés esetén 100%.
A fizetendő bánatpénzt az Utazási Iroda jogosult levonni az Utazónak visszajáró részvételi díj összegéből.

Az Utazási Iroda által szervezett 24 órát meg nem haladó utazások esetén a bánatpénz fizetése a következőképpen alakul:
-    az utazás megkezdését megelőző 31. napig történő elállás esetén 1.000.-Ft/fő
-    30-16 napig 30%,
-    15-9 napig 50%,
-    8 napon belül illetve az utazáson meg nem jelenés esetén 100%.
A fizetendő bánatpénzt az Utazási Iroda jogosult levonni az Utazónak visszajáró részvételi díj összegéből.

Az Utazó jogosult az utazás megkezdése előtt az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvételi jogát és kötelezettségeit harmadik személyre átruházni, feltéve, hogy a harmadik személy az utazási szerződésben foglalt feltételeknek megfelel. Erről az Utazó az Utazási Irodát köteles ésszerű időn belül (R. 20. § (1) bekezdés) tájékoztatni. A szerződéses kötelezettségekért és az átruházásból eredő igazolt többletköltségekért az Utazó és a harmadik személy egyetemlegesen felel. Az átruházás tényleges költségeiről az Utazási Iroda az Utazót tájékoztatja.
Repülős utazások esetén az Utazó köteles megfizetni a névmódosítás díját az Utazási Irodának.

A 60 napon belül történő átjelentkezés, időpont-módosítás, úticél-változtatás útlemondásnak minősül, melynek következtében az Utazó bánatpénzt köteles fizetni a fentiek alapulvételével.

Az Utazó tudomásul veszi, hogy a repülős utazások esetén az adott légitársaság lemondási és módosítási feltételei irányadóak. Amennyiben az Utazó az utazás megkezdése előtt 60 napon túl vagy 60 napon belül áll el a repülővel szervezett utazástól, az Utazásszervező jogosult az addig megfizetett díj összegéből a repülőjegy és a repüléssel kapcsolatos egyéb kiadásokat (pl. poggyász) levonni. Az Utazási Iroda nem kötelezhető olyan már befizetett díjak visszafizetésére, pl. repülőjegy értéke, melyeket a lemondás következtében - repülőtársaság lemondási feltételei szerint - maga az Utazási Iroda sem kap vissza az adott légitársaságtól.

12. Az Utazási Iroda felel az utazási szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért. Az Utazó díjengedményre jogosult azon időtartam tekintetében, amely alatt nem volt szerződésszerű a teljesítés, kivéve, ha az Utazási Iroda bizonyítja, hogy a szerződésszegés az Utazónak róható fel.
Az Utazási Iroda felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha az sem az ő, sem az általa igénybevett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen, ha
-    a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utazó magatartására vezethetők vissza, vagy
-   a hibák olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az Utazási Iroda kellő gondossággal sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
-   vis major esete következett be. Ilyennek minősül különösen az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény, amely az Utazási Iroda akaratán kívül áll, s amelynek következményeit az Utazási Iroda a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani. (Pl. háború, sztrájk, természeti katasztrófa, járvány, terrorcselekmény stb.)

Az Utazó az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását, az idegenvezetővel/utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. Az Utazó felelős a közlés késedelméből eredő kárért. Az idegenvezető/utaskísérő az Utazó bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az Utazónak átadni. Az idegenvezető/utaskísérő köteles az Utazási irodát haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. A kárigény Utazó által történő késedelmes bejelentése esetén az Utazási iroda mentesül a késedelemből eredő kár megtérítésének kötelezettsége alól. Az Utazási Iroda köteles a bejelentett kárigény indokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról a kárigény bejelentésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatást adni. Az Utazási Iroda a felelősségi körébe tartozó szerződésszegést köteles orvosolni, kivéve, ha az lehetetlen vagy aránytalan költségekkel jár a szerződésszegés súlyára és az érintett utazási szolgáltatások értékre figyelemmel, mely esetekben az Utazó díjengedményre, illetve kártérítésre jogosult. Az Utazó jogosult a szerződésszegést a R. 22. § (3) bekezdés a. és b. pontban foglalt okok kivételével maga orvosolni amennyiben az Utazási Iroda az Utazó által megállapított ésszerű időben nem tesz megfelelő lépéseket, melynek költségeit az Utazási Irodától igényelheti a jelen szerződésben írtak figyelembe vételével. Ebben az esetben az Utazási Iroda legfeljebb a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás díjának összegéig köteles az Utazó igazolt költségeit megtéríteni. Az Utazó határidő tűzése nélkül jogosult a szerződésszegés orvoslására, ha az Utazási Iroda azt megtagadja, vagy azonnali beavatkozásra van szükség.

Ha az Utazó utazási szerződés szerinti hazaszállításának biztosítása elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt nem lehetséges, az Utazási Iroda köteles Utazónként – szükség szerint – legfeljebb három éjszakát magában foglaló, lehetőleg az eredetivel azonos kategóriájú szállás költségeit viselni. Ha az utasok jogairól szóló, az Utazó visszautazásához igénybe veendő közlekedési eszközre vonatkozó, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai ennél hosszabb időtartamot írnak elő, ez utóbbi időtartam alkalmazandó. Amennyiben a hazaszállítás meghiúsulása nem az Utazási Iroda szerződésszegő magatartására vezethető vissza, úgy az Utazó az Utazási Iroda által kifizetett – jelen bekezdésben megjelölt – szállás költségeit hazaérkezésétől számított 5 napon belül köteles megfizetni.

A költségek fenti bekezdés szerinti korlátozása nem alkalmazandó a 1107/2006/EK rendelet 2. cikkének a) pontjában meghatározott mozgásában korlátozott személyekre és az őket kísérő személyekre, a várandós nőkre és a kíséret nélkül utazó kiskorúakra, valamint a speciális orvosi segítségre szoruló személyekre, feltéve, hogy az Utazási Irodát legalább negyvennyolc órával az utazás kezdetét megelőzően értesítették az említett sajátos igényekről. Az Utazási Iroda a felelősség korlátozása céljából nem hivatkozhat elháríthatatlan és rendkívüli körülményekre, ha az érintett közlekedési szolgáltató az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai alapján nem hivatkozhatna ilyen körülményekre.

Az előző két bekezdés rendelkezései az Utazási Iroda által szervezett 24 órát meg nem haladó utazásaira (melyek éjszakai szállást nem nyújtanak) nem alkalmazandóak.

Az Utazót – az utazásszervező hibás teljesítése esetén is – együttműködési és kárenyhítési kötelezettség terheli. Ha az Utazót saját érdekkörében felmerült okból az utazás megkezdését követően az utazásból kizárják (pl. a jogszabályok megsértése miatt), továbbá bármely okból az Utazó az utat megszakítja (pl. betegség) vagy nem jelenik meg időben az út indulásakor, a befizetett részvételi díj visszatérítésére nem tarthat igényt.

Az Utazási Iroda köteles segítséget nyújtani az Utazók számára, ha az utazás során nehéz helyzetbe kerülnek. A segítségnyújtási kötelezettség teljesítésére különösen
a)   az egészségügyi szolgáltatásokról, a helyi hatóságokról és a konzuli segítségnyújtásról való megfelelő tájékoztatás nyújtásával, és
b) a távközlési eszközökkel végzett kommunikációhoz, illetve a helyettesítő utazási megoldás megtalálásához való segítségnyújtással
kerülhet sor. Az Utazási Iroda a segítség nyújtási szolgáltatásért arányos díjra jogosult, ha a nehéz helyzetet az Utazó szándékosan vagy gondatlanságból maga idézte elő. E díj nem haladhatja meg az Utazási Iroda ténylegesen felmerült költségeit.

13. Az Utazási Iroda a szerződés nem-teljesítése vagy hibás teljesítése esetén az ebből eredő károkért, illetve a sérelemdíjért legfeljebb a részvételi díj háromszorosának megfelelő mértékben felel.

14. Az Utazási Iroda nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha Utazó valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe.

15. Az utazás során az Utazó által harmadik személynek okozott kárért közvetlenül Utazó tartozik felelősséggel.

16. Az Utazási Iroda felhívja az Utazó figyelmét, hogy repülővel történő utazás esetén az adott légitársaság utazási feltételei érvényesek, az esetleges késésekért, járat-, menetrend-, repülőgéptípus-, vagy légitársaság változásért az Utazási Irodát felelősség nem terheli.

Vonattal vagy autóbusszal történő utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt technikai okok miatt (műszaki meghibásodás, időjárási-, útviszonyok, határátlépés stb.) jelentős késés következik be, ezekért az Utazási Irodát felelősség nem terheli. Az Utazási Iroda kötelessége - a lehetőségek figyelembevétele mellett - intézkedni a hiba elhárításáról. Célszerűségi megfontolásokból Utazási Iroda az útvonal változtatás jogát fenntartja.
Poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során Utazó gondoskodik. Vonaton, autóbuszon, repülőn, szálláshelyen stb. hagyott tárgyakért Utazási Iroda felelősséget nem vállal. A repülővel szállított poggyászok megrongálásáért, eltűnéséért a légitársaságot terheli a felelősség.

 A tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről szóló 392/2009/EK rendelet, a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utazók jogairól szóló 1177/2010/EU rendelet, a légi fuvarozók felelősségéről szóló, a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali egyezmény, a visszautasított beszállás és a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén nyújtandó kártalanításról szóló 260-61/2004/EK rendelet, a légi személyszállításról szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet, valamint az autóbusszal közlekedő' utazókra vonatkozó 2006/2004 EK rendelet és a 181/2011 EU rendelet, továbbá az 1986. évi II. törvénnyel kihirdetett berni egyezmény (COTIF) az utazási szerződés részének tekintendő. Ez alapján az Utazási Irodát nem terheli sem felelősség, sem kártérítési kötelezettség mindazon károkért, amelyek az Utazónál a személyfuvarozó magatartása (pl. járatkésés, járattörlés, beszállás megtagadása stb.) következtében keletkeztek. Az Utazó a szállítással kapcsolatos panaszait közvetlenül a szállító cégnek nyújthatja be.

Amennyiben az Utazó a fenti jogszabályok alapján az őt megillető kártérítést, illetve kártalanítást az Utazási Irodától követeli, akkor az Utazási Iroda a kártérítés, illetve a kártalanítás összegének kifizetését mindaddig felfüggeszti, ameddig a kártérítés, illetve kártalanítás jogalapját és összegét az érintett fuvarozó el nem ismeri,  vagy  az  arra  illetékes  hatóság,  bíróság  jogerős  határozatában meg nem állapítja.

17. Ha az Utazó szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai (beleértve az autóbuszvezetőket és az utazási iroda jelen lévő képviselőit is) nyugalmát, egészségét, biztonságát, érdekeit, utazását, az utazási szerződés és a program teljesítését, nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után az Utazási Iroda képviseletében eljáró személy jogosult azonnali hatállyal kizárni az Utazót az utazásból, jogosult az utazási szerződést felmondani, és az Utazó a hazautazásáról maga köteles gondoskodni. Utazási Irodát ebben az esetben a teljes részvételi díj megilleti, kártérítési igénnyel az Utazási Iroda felé nem fordulhat, de az Utazási Iroda és partner szolgáltatói az Utazótól, az általa okozott kár megtérítését követelhetik.

18. Az Utazási Iroda által szervezett utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben a felek megegyezésére törekednek.

A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén az Utazó panaszával elsősorban a területileg illetékes fővárosi, illetve megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalához fordulhat (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu , http://www.kormany.hu).

Felügyeleti szerv: (BFKH) Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.. Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf.: 919.
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. Tel: 52-500-710, 52-500-745
E-mail: bekelteto@hbkik.hu.

Az Utazó jogvita esetén az illetékes bíróságnál indíthat pert. Ha az Utazó az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötötte, az utazási szerződés teljesítésével kapcsolatos szavatossági, kártérítési igényét az utazásközvetítőnél is bejelentheti.

19. Amennyiben az Utazó több személy nevében jár el, úgy az utazási szerződés Utazó által történő aláírása a többi Utazó aláírásának is tekintendő, az utazási szerződésben foglaltak az aláíró személyt kötelezik. Az aláíró erről köteles az általa képviselteket tájékoztatni, amennyiben ezt nem teljesíti, úgy kártérítési igény esetén felelősséggel tartozik.

20. Az Utazási Iroda társasútjainál a biztosítást (baleset-, betegség-, poggyász-) külön, önállóan kell az Utazónak megkötnie. Amennyiben az Utazó nem köt biztosítást, akkor betegségéből, balesetéből stb. fakadó összes felelősség és költség az Utazót terheli. Az EU országaiba érvényes Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltását javasoljuk, sem ez, sem pedig egyéb, pl. poggyász, balesetbiztosítás nem feltétlenül nyújt automatikusan egyenértékű szolgáltatást az Utazási Irodában köthető teljeskörű biztosításokkal. A feltételek pontos ismerete az Utazó felelőssége.

21.
Az Utazási Iroda jogszabályban előírt vagyoni biztosítékát jelen szerződés első bekezdésében megjelölt biztosítónál helyezte el. Ez a vagyoni biztosíték a befizetett díjak visszafizetésére fordítható az Utazási Iroda esetleges fizetésképtelensége esetén, valamint az Utazási Iroda ugyanannál a biztosítónál az Utazó javára szóló speciális biztosítást köt, amennyiben a személyszállítás az utazási csomag része. Ez az Utazó javára szóló biztosítás az Utazó hazaszállítására és kényszerű túltartózkodásának költségeire nyújt fedezetet, amennyiben az Utazási Iroda fizetésképtelenné válna.

22. Alulírott ezúton nyilatkozom 2011. január 1-től hatályos, többször módosított Áfa törvény 206. §-a alapján az Utazási Iroda által nyújtott szolgáltatást

☐ nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben (azaz utasként) veszem igénybe.
☐ adóalanyként saját nevemben és javamra, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszem igénybe.
☐ adóalanyként saját nevemben, de más javára (azaz nem utasként) veszem igénybe.

23. Alulírott kijelentem, hogy az Utazási szerződésben leírt feltételeket elolvastam, megértettem és azokat elfogadom.

Út megnevezése:......................................................................................................................

Út időpontja:…………………………………………………………………………………………………....

Utazó neve:………………………………………………………………………………………………………


Utazó aláírása:…………………………………………………………………………………………………Kelt.:...............................................................   20....... ..........................................
Tájékoztató az utazási csomagra vonatkozó szerződéshez a
472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint


Az Önnek felkínált utazási szolgáltatások összeállítása az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében vett utazási csomag.

Az utazási csomagokra vonatkozó szerződésből fakadó valamennyi jogosultság megilleti Önt. Az utazási csomag szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében a Geminus Lux Kft. társaság felelős.

Az Geminus Lux Kft. társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően védelemmel rendelkezik arra az esetre, ha
fizetésképtelenné válik, annak érdekében, hogy az Ön által megfizetett pénzösszegeket visszatérítse, és amennyiben az utazók szállítása a csomag részét képezi, Önt hazaszállítsa.

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti jogosultságok:

− Az utazók az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt megkapnak minden lényeges tájékoztatást az utazási csomagról.
− Minden esetben meg kell jelölni legalább egy vállalkozót, aki vagy amely felelős a szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért.
− Az utazók számára meg kell adni egy sürgősségi telefonszámot vagy egy kapcsolattartó elérhetőségét, amelyen keresztül kapcsolatba léphetnek az utazásszervezővel vagy az utazási ügynökkel.
− Az utazók az utazásszervező észszerű időn belüli előzetes értesítése mellett és az esetlegesen felmerülő többletköltségek megfizetése ellenében az utazási csomagot átruházhatják egy másik személyre.
− Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például üzemanyagárak) növekedése miatt és csak akkor emelhető meg, amennyiben erről a szerződés kifejezetten rendelkezik, de minden esetben csak legfeljebb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt. Ha a díjemelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag díjának nyolc százalékát, az utazó felmondhatja a szerződést. Ha az utazásszervező fenntartja magának a díjemelés jogát, akkor az utazó díjengedményre jogosult, amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek.
− Az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződéstől, és ekkor a megfizetett teljes összeg visszajár nekik, ha az utazási csomag bármely, a díjtól eltérő lényeges eleme lényegesen megváltozott. Ha az utazási csomagért felelős vállalkozó az utazás megkezdése előtt törli az utazási csomagot, az utazók pénzvisszafizetésre, és kormányrendelet szerinti feltételek fennállása esetén kártérítésre jogosultak.
− Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén - így például, ha a célállomáson olyan súlyos biztonsági problémák merültek fel, amelyek valószínűsíthetően befolyásolják az utazási csomagot - az utazási csomag megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést.
− Az utazók megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetése ellenében az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatják a szerződést.
− Amennyiben az utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetők a szerződésben foglaltak szerint, megfelelő helyettesíthető szolgáltatásokat kell felajánlani az utazónak többletköltség felszámítása nélkül. Az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést, amennyiben a szolgáltatások teljesítése nem felel meg a szerződésnek, és ez lényegesen befolyásolja a csomag teljesítését, továbbá az utazásszervező nem orvosolja a problémát.
− Az utazók díjengedményre, illetve kártérítésre is jogosultak abban az esetben, ha az utazási szolgáltatásokat nem vagy nem szerződésszerűen teljesítik.
− Az utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, ha az utazó nehéz helyzetbe kerül.
− Ha az utazásszervező fizetésképtelenné válik, a megfizetett pénzösszegeket visszafizetik. Ha az utazásszervező az utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné, és az utazók szállítása a csomag részét képezi, gondoskodnak az utazók hazaszállításáról. A Geminus Lux Kft. társaság az a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős Európai Utazási Biztosító Zrt., (1132 Budapest, Váci út 36-38., központi telefonszám: +36 1 452 3580, Fax: +36 1 452 3312, www.eub.hu, email: ugyfelszolgalat@eub.hu) szervezet révén gondoskodott a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről. Az utazók ezzel a szervezettel vagy adott esetben az illetékes hatósággal vehetik fel a kapcsolatot: Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály (székhely: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.; e-mail: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu; telefonszám: 06-1-458-5800), ha a szolgáltatások teljesítését az utazásszervező fizetésképtelensége miatt megtagadják.

Az Utazó kijelenti, hogy jelen tájékoztató tartalmát még az utazási szerződés aláírása előtt megismerte és ezt a tényt aláírásával hitelesíti.Utazó neve:………………………………………………………………………………………………………


Utazó aláírása:…………………………………………………………………………………………………Kelt.:...............................................................   20....... ..............................................Banner kép

 

Banner kép

 

Banner kép
Facebook Skype