geoturizmuscentrum - körutazások, olaszországi szállások, prágai szállások

Adatkezelési tájékoztató

A Geminus Lux Kft. (a továbbiakban: Társaság) belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása, valamint az érintettek tájékoztatása céljából az alábbi adatkezelési tájékoztatót alkotja.

Adatkezelő megnevezése: Geminus Lux Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 09-09-022980

Adatkezelő székhelye:   4025, Debrecen, Arany János u. 8.

Adatkezelő elektronikus címe: geocentrum@upcmail.hu; geoturizmuscentrum@gmail.com

Adatkezelő képviselője/adatvédelemért felelős személy: Csémy - Giriti Ágnes ügyvezető

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az európai parlament és a tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) tiszteletben tartása mellett végzi.

Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedéseket.

Jelen tájékoztató útján tesz eleget a Társaságunk a Rendelet szerinti tájékoztatási kötelezettségének.

Jelen tájékoztató útján Önt tájékoztatjuk a személyes adatai kezelésének lényeges rendelkezéseiről különös tekintettel az átláthatóságra, világos és egyszerű nyelvezettel történő megfogalmazásra.

1. Honlapon keresztül, telefonon, személyesen és elektronikus úton történő kommunikáció

Ön felveheti velünk a kapcsolatot a geocentrum@upcmail.hu; geoturizmuscentrum@gmail.com, valamint a honlapunkon található ajánlatkérés menüponton keresztül, vagy e-mail üzenetet küldhet a részünkre.

Az Önnel történő – bármely ügyhöz kapcsolódó – kommunikáció során a jelen pontban írtak szerint kezeljük az Ön személyes adatait.

Lényeges azonban előzetesen és általánosságban tisztázni azt, hogy a megkeresés, ajánlatkérés stb. során a személyes adatok megadása az Ön döntésén alapul, társaságunk ezen önkéntesen megadott személyes adatok kezelését a Rendelet által meghatározott jogalap alapján végzi. De társaságunk adatkezelése többségében nem az Ön önkéntes írásos és kifejezett hozzájárulásán alapul (ahogyan, azt sokan tévesen értelmezik), hanem a Rendelet által a 6. cikkben meghatározott adatkezelési jogalapokon, így legtöbb esetben pl. a szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelésről beszélünk, de előfordul olyan eset amikor valóban az Ön írásos önkéntes és kifejezett hozzájárulása szükséges, ilyen pl. a hírlevél feliratkozás.

Mindezeket azért tartottuk fontosnak leírni, mert sok esetben tévesen, minden esetben az utasoktól írásos hozzájáruló nyilatkozat kérnek az adatok kezeléséhez, holott az önmagában az utazási irodák adatkezelését nem teszi jogszerűvé (hiszen teljesen más az adatkezelések jogalapja)!

Társaságunk nem törekszik a szerződés vagy megkeresés teljesítéshez szükségtelen adatok megszerzésére, amennyiben ilyet észlelünk haladéktalanul törlést hajtunk végre az ilyen adatokban.

Telefonon keresztül lebonyolított kommunikáció

Természetesen társaságunk telefonon is rendelkezésre áll ügyfeleink, partnereink leendő ügyfeleink részére. Társaságunk a telefonbeszélgetéseket nem rögzíti. Az adatkezelési tájékoztatóban leírtak ismertetése azonban aránytalan költséget okozhat az Ön számára, valamint jelentősen lelassítaná az üzleti folyamatot, ezért telefonos kapcsolatfelvétel során az Ön által önkéntesen megadott emailcímre adatkezelési tájékoztatónkat továbbítjuk, illetőleg ennek hiányában felhívjuk figyelmét, hogy adatkezelési tájékoztatónk társaságunk honlapján megtekinthető.

Adatkezelés célja

Az Ön személyes adatai kezelésének a célja az, hogy miután Ön felvette a kapcsolatot Társaságunkkal, mi az Ön megkeresésére, kérésére válaszolhassunk, valamint, hogy a közöttünk - általunk várt esetben - létrejövő jogviszonyban jogszerűen teljesíteni tudjunk (pl.: számlaadás). A kapcsolatfelvétel történhet egy már megkötött szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan, valamint szerződéskötést megelőzően.

Kezelt személyes adatok

Név, e-mail cím, valamint minden egyéb olyan információ, mely az Ön által kezdeményezett ügyben Ön szerint lényeges vagy szükséges (részletesen lejjebb). A személyes adatok megadása az Ön önkéntes döntése alapján történik, de bizonyos adatok (pl. név és cím) megadása a megrendelés, szerződés teljesítéshez szükséges.

Ezért ezen adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel járhat, hogy a Geminus Lux Kft. a megrendelést, szerződést nem tudja teljesíteni.

Az Érintett (megrendelő, ügyfél stb.) jogosult a Geminus Lux Kft.-hez intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását – ha van ilyen (pl. hírlevél) - részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kezelt adatok köre:

·         érdeklődés szolgáltatás iránt honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon

Kezelt adatok köre

Adatkezelés céljának konkrét meghatározása

név

email cím, telefonszám

érdeklődés tárgya

 

lakcím

 

születési dátum 

 az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján

az ügyfél beazonosításához és későbbi számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adat

az utazási kedvezmények igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges adat

 

·         utazási szerződés megkötése, repülőjegy értékesítés, biztosításkötés

Kezelt adatok köre

Adatkezelés céljának konkrét meghatározása

név

email cím, telefonszám

szerződés tárgya pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok

 

lakcím

születési dátum 

 

úti okmány adatok 

 az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

a szerződés tárgyának meghatározása

 

 

az ügyfél beazonosításához és későbbi számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adat

az utazási kedvezmények igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges adat

beutazási feltételek biztosításához

 

 

 

 

 

 

·         Hozzájárulás utazási ajánlatok küldéséhez

Kezelt adatok köre

Adatkezelés céljának konkrét meghatározása

név

email cím

 

 az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

 

 

Az adatkezelés jogalapja ennél a konkrét esetnél az érdeklődő önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

Adatkezelés jogalapja - az utazási ajánlatok küldéséhez való hozzájárulás kivételével:

A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, tehát az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Társaságunk úgy tekinti, hogy a ügyfeleinkkel folytatott kommunikáció egy később megkötendő szerződéshez (megállapodáshoz) kapcsolódó előzetes adatkezelés, vagy egy már megkötött szerződéshez kapcsolódó adatkezelés.

Az adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozó(ka)t vesszük igénybe:

1) DBI Szoftver Kft. (cím: Debrecen, Vágóhíd utca 2. 4. ép. 2. em., cégjegyzékszám: 09-09-018359): A Geminus Lux Kft. tárhelyszolgáltatójaként a Társaság által üzemeltetett geoturizmuscentrum@gmail.com e-mail címre küldött levelek tárolása a társaság szerverein történik.

2) UPC Magyarország Kft. (cím: Budapest, Soroksári út 30-34. Haller Gardens. ép., cégjegyzékszám: 01-09-366290: A Geminus Lux Kft. tárhelyszolgáltatójaként a Társaság által üzemeltetett geocentrum@upcmail.hu e-mail címre küldött levelek tárolása a társaság szerverein történik.

 

Adatfeldolgozó(i)nk az Ön személyes adatait kizárólag az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból, utasításaink szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Adatfeldolgozóink titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállaltak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A Geminus Lux Kft. a következőknek továbbít ügyféli személyes adatokat:

·                    Társaságunk azon munkavállalói, akik az Ön által küldött üzenethez, megkereséshez vagy az az alapján szükséges ügyintézéshez kapcsolódóan javaslattételi vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek.

·                    a Geminus Lux Kft. vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (pl: biztosítást nyújtó társasággal, IT szolgáltatóval);

·                    az utazási szerződés teljesítésében résztvevő harmadik felekkel (idegenvezető, utasszállítást végző társaság vagy személy, repülőtársaság, szállást nyújtó szolgáltató, azaz hotel, apartman stb.);

·                    felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel.

 

 

Nemzetközi adattovábbítás harmadik országba

Az ügyfelek személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, amennyiben az utazási szerződés teljesítéséhez erre szükség van, illetve, ha ahhoz az utazó kifejezett és informált hozzájárulását adta (GDPR 49. cikk).

A Geminus Lux Kft. az utazót az utazási szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja, hogy az utazó adatainak továbbításával érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő védelme biztosított:

a)    a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott általános adatvédelmi kikötések révén;
b)    a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések révén;
c)    a GDPR 40. cikke szerinti, jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő – ideértve az érintettek jogaira vonatkozó – garanciákat; vagy
d)    a GDPR 42. cikke szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az érintettek jogait illetően is. E körben a Geminus Lux Kft. törekszik arra, hogy az Európai Bizottság / NAIH által jóváhagyott szerződéses adatvédelmi mintaklauzulákat harmadik országbeli partnereivel elfogadtassa.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Amennyiben bármilyen jellegű szerződés vagy megállapodás jön létre Társaságunk és Ön között, a kommunikáció során tudomásunkra jutott személyes adatokat az adott szerződéshez kapcsolódóan kezeljük, legfeljebb az elévülési idő lejártáig, kivéve:

az adóügyi jelentőségű, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 77. § (1) bekezdése szerinti iratokat (jogszabályban előírt bizonylatot, könyvet, nyilvántartást, számlát - ideértve a gépi adathordozón rögzített elektronikus adatokat, információkat) a munkáltatónak az Art. 78. § (3) és (4) bekezdése alapján a nyilvántartás módjától függetlenül az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig kell megőriznie.

Amennyiben a szerződéskötést megelőző adatkezelést követően nem jön létre szerződés vagy megállapodás a Társaságunk és Ön között, akkor az üzenete(ke)t a kommunikáció lezárását követően töröljük.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Cookie-k/Sütik – a www.geoturizmuscentrum.hu honlap vonatkozásában

A Geminus Lux Kft. illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a Társaságunk jogos érdeke.

A Geminus Lux Kft. a következő cookie-t használja:

·         Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az érintett látogatása után automatikusan törlődnek (adatkezelés időtartama). Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Geminus Lux Kft. Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni (adatkezelés célja).

·         Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Geminus Lux Kft. a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása) - adatkezelés célja. Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz - adatkezelés időtartama.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az érintett saját böngészőjében

-hogyan tudja letiltani a cookie-kat,

-hogyan fogadhat el új cookie-kat,

-hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy - hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

 

Cookie-k alkalmazása esetén az adatkezelő az oldalon az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdésére tekintettel tájékoztatást ad, valamint hozzájárulást kér a honlap látogatóitól.

 

2. Üzleti partnerek kapcsolattartási személyes adatainak kezelése

Társaságunk a mindennapi működése során üzleti kapcsolatba kerül más gazdasági szereplőkkel. Az üzleti partnerekkel történő együttműködés során szükséges, hogy a teljesítésben részt vevő természetes személyek egymással kapcsolatot tartsanak.

Adatkezelés célja

Üzleti célú kapcsolattartás az Ön, illetve az Ön által képviselt gazdasági társaság, valamint Társaságunk között létrejött szerződés teljesítésének előmozdítása és a minél szorosabb és hatékonyabb együttműködés érdekében.

Kezelt személyes adatok

Név, e-mail cím, telefonszám.

Adatkezelés jogalapja

A kapcsolattartás tekintetében az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a Társaságunk jogos érdeke.

Társaságunk jogos érdeke az Önnel, vagy az Ön által képviselt Társasággal létrejött szerződés(ek) teljesítése céljából történő kapcsolattartás. A közvetlen kapcsolattartásra a minél hatékonyabb gazdasági tevékenység érdekében van szükség.

Személyes adatok forrása

A személyes adatait Ön, vagy jogszerű felhatalmazása alapján az Ön munkáltatója, megbízója bocsátotta a Társaságunk rendelkezésére.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Társaságunk az Ön személyes adatait kizárólag azon munkavállalói, megbízottjai részére bocsátja rendelkezésre, akik az adott jogviszony teljesítésében részt vesznek.

Adatfeldolgozót az adatkezelés során nem veszünk igénybe.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

Társaságunk az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Az Ön személyes adatait Társaságunk törli a felek közötti szerződés megszűnését követően az elévülési idő elteltével.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

 

 

3. Panasz során megadott személyes adatok kezelése

 

A Geminus Lux Kft. a panaszkezelési tevékenysége során az érintettek adatait kezeli.

 

Az adatkezelés jogalapja:

 

Tájékoztatjuk, hogy a panaszkezelés a panasz során az érintett személyes adatainak önkéntes megadásával indul meg, de a panasz esetén az adatkezelés kötelező - Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint történő jogi kötelezettség teljesítése: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A §).

 

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

 

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

 

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

Mindazonáltal az adatkezelő tájékoztatja a panasztevőt, hogy a Rendelet 13. cikk (2) bekezdés e) pontja alapján, hogy egyes (pl. név, lakcím) személyes adatok megadása jogszabályon alapul (a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (5) bekezdés).

 

Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel járhat, hogy a Geminus Lux Kft. pl. a panasz kivizsgálásáról az érintetett nem tudja tájékoztatni, így jogszabályi kötelezettségének nem tud eleget tenni.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

 

Kezelt adatok köre, adatkezelés célja és időtartama:

 

Adatkezelés

Kezelt adatok köre

Adatkezelés

időtartama

Adatkezelés

célja

Vásárlók Könyve, Panaszról felvett jegyzőkönyv

 

email-en érkezett panasz

panasz azonosítója, panasz időpontja, név, telefonszám, lakcím, levelezési cím, a panasz tartalma

 

 a panasz felvételétől 5 évig

 a panasz kivizsgálása, azonosítás, kapcsolattartás

 

Adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás:

 

Az adatokat elsődlegesen a Geminus Lux Kft., illetve a Geminus Lux Kft. arra feljogosított munkavállalói, jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére a jelen Adatkezelési Tájékoztatóan meghatározottakon túl nem adják át. Társaságunk panaszkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

Társaságunk panaszkezelése során az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Adatok továbbítása

 

A Geminus Lux Kft. a panaszkezelés során rögzített személyes adatokat nem továbbítja más személy részére, azonban az illetékes és a panaszügyekben hatáskörrel rendelkező hatóság részére annak felhívása esetén köteles bemutatni a személyes adatokat is tartalmazó dokumentumokat.

 

Az Ön jogai az adatkezeléshez kapcsolódóan

Tájékoztatáshoz való jog

Önnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet a Társaság jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja a Rendelet. 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerint az Ön hozzájárulása, Ön jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozik, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat véglegesen és visszaállíthatatlanul töröljük. A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

 

 

 

Hozzáférési jog

Ön kérelmére a Társaság bármikor a későbbiekben tájékoztatja, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosítunk:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel Társaságunk a személyes adatokat közölte vagy közölni

fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) tájékoztatjuk továbbá Önt azon jogáról, hogy kérelmezheti a Társaságtól az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;

g) ha az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Ön bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Kérjük, a személyes adataiban bekövetkezett változást a Társaságunknak mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint az Ön jogainak érvényesülését.

Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;

b) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;

e) a személyes adatokat a Társaságunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A Társaságunk az Ön törlési kérelmét nem teljesíti, amennyiben a további adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike miatt:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatok törlése véglegesen és visszaállíthatatlanul történik.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) a Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak

a) az Ön hozzájárulásával,

b) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

c) más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy

d) az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetjük.

Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Ön személyes adatai kezelésének Társaságunk jogos érdeke a jogalapja, mint jelen esetben, úgy Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ebben az esetben Társaságunk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A Társaság jogos indokait a jelen tájékoztató adatkezelés céljára és jogalapjára vonatkozó részeiben kerül részletezésre.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy kérje ezen adatok egy másik adatkezelő részére történő továbbítását. Ön tehát jogosult kérni, hogy személyes adatait a Társaság közvetlenül egy másik adatkezelőnek küldje meg.

Az Ön jogainak érvényesítésére szolgáló eljárásrend

Ön a fenti jogait a geocentrum@upcmail.hu vagy geoturizmuscentrum@gmail.com címre megküldött elektronikus levelében, a Társaság székhelyére (4025 Debrecen, Arany János u. 8.) eljuttatott postai levélben, illetve ugyanott személyesen tudja gyakorolni. Társaságunk az Ön kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelme alapján tett intézkedéseinkről a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatjuk. Amennyiben a kérelmét nem áll módunkban teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatjuk a megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól.

 

 

 

 

 

Jogorvoslati jog az adatkezeléshez kapcsolódóan

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet, jogosult arra, hogy – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál. A hatóságnak ezt követően az Ön panaszát ki kell vizsgálnia és a vizsgálat eredményéről Önt értesítenie kell. A panasz megtételére Ön jogosult bármelyik európai uniós tagállami hatóságnál, így különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A magyar adatvédelmi hatóság elérhetőségeit alul olvashatja.

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében Ön a Társaságunkkal szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Társaságunk, illetve az általunk megbízott vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy a Társaságunk székhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel a Társasággal szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését a Társaság korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH)

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

 

Fogalommagyarázat

 

 

a)    „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

b)    „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

c)    „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

d)    „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 

e)    „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

 

f)     „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

g)    „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

h)    „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

i)     „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 

Kijelentem, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát megértettem:

 

 

Debrecen, 2020..................................                                                                            

 

 

Banner kép

 

Banner kép

 

Banner kép
Facebook Skype